Renovering av bostadsrätt

Vill du renovera din lägenhet? Kul! Tänk dock på att detta kan kräva godkännande av styrelsen.

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till styrelsen för godkännande. Med väsentliga förändringar menas förändringar som t.ex. berör bärande konstruktioner, avsevärt förändrar planlösningen eller som påverkar ventilationen. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Inför renovering av lägenheten skall dessa två dokument skrivas på och skickas till styrelsen för godkännande. Detta för att säkerställa att ingen medlem renoverar på ett sätt som är skadligt för fastigheten. Tillsammans med dessa dokument ber vi dig även ta fram en tydlig tidsplan samt bifoga ritningar och utlåtande från behörig entreprenör gällande väggars bärighet, samt eventuella ingrepp i el- och vattenledningar.

Anvisningar byggprojekt 2009

Kravlista 21 ja. 2009

Viktigt att tänka på:

  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först
  • dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
  • Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Det är du som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.
  • Det är bättre att fråga styrelsen en gång för mycket än för lite.