Att bo i bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt äger du nyttjanderätten till en viss lägenhet på obegränsad tid. Tillsammans med de andra i huset äger du dessutom bostadsrättsföreningens mark och byggnader och ni ansvarar gemensamt för förvaltningen av föreningen.

Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen skall ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

Att vara med i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt i föreningens fastighet åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som finns att följa när det gäller en bostadsrättsförening finns bl.a. i föreningens stadgar. Därutöver finns regler i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Tillsammans med de övriga medlemmar bestämmer man gemensamt över ekonomi och förvaltning. Att äga en bostadsrätt innebär att du förfogar över och har tillgång till din lägenhet, men också att du är medlem i bostadsrättsföreningen. Enkelt uttryckt är det en ekonomisk förening där de boende tillsammans genom föreningen äger eller förfogar över mark och byggnader. I föreningen fattas alla beslut som handlar om förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna – trapphus, gårdar, förrådsutrymmen och liknande.

Vem bestämmer i bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening råder demokrati. En gång varje år hålls en föreningsstämma där de boende väljer styrelse och revisor. Varje medlem har en röst och rätt att lämna in motioner till stämman. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Här skall bl a beslutas om fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas. Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av föreningens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med. Budgeten presenteras och fastställs. En ny styrelse väljs. Varje medlem kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman.

Den valda styrelsen ansvarar sedan för ”skötseln” av föreningen under verksamhetsåret, fram till nästa föreningsstämma. Styrelsen har regelbundna sammanträden och är önskar gärna att få förslag, frågor eller synpunkter.
I Din lägenhet avgör du om och när det skall göras smärre förändringar som t.ex. ommålning eller tapetsering. Skall du däremot göra större förändringar som t.ex bygga om badrummet eller ändra rumsindelningen bör du rådfråga styrelsen först.

Hur fungerar ekonomin?

En bostadsrättsförening skall själv betala sina kostnader. Eftersom ingen utomstående ska tjäna pengar på ditt boende, bor du till självkostnadspris. Ju bättre ni gemensamt sköter er bostadsrättsförening, desto bättre blir föreningens ekonomi. Drivkraften i en bostadsrättsförening är att tillvarata alla medlemmars intresse – framförallt de ekonomiska – på bästa sätt. En väl fungerande förening kan därför själv bidra till att öka kvaliteten i boendet och pressa boendekostnaderna.