Historik

Bakgrund
Redan 1906 erhölls det första byggnadslovet för att bebygga tomten, men det dröjde till 1911 innan någon tog upp tråden igen. 1912 ska byggandet ha påbörjats av byggmästare M Hansson.

1906-04-30
Fabrikör W Jagdemann, Westmannagatn 79, anhåller hos Stockholms Stads Byggnadsnämnd om att: ”få uppföra byggnader å tomten N:o 3 i kvarteret Kadetten å Norrmalm med adress Karlbergsvägen”, (inom Adolf Fredriks församling), omfattande: ”ett 5 våningar högt stenhus vid gatan och ett 4 våningar högt stenhus inne å gården”. Byggnadslov erhållet 23 maj 1906 Anm: Någon byggnad uppfördes aldrig då. Oklart varför.

1911-06-13
Bankir Axel Burmans sterbhus anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd om tillstånd att få uppföra nybyggnad å tomten nr 3 Kv Kadetten å Norrmalm. Anm: Enligt besiktningsutlåtande 16 juni 1911 kan bifalls till ansökningen icke tillstyrkas.

1911-07-11
Ny anhållan från Axel Burmans sterbhus till byggnadsnämnden. Byggnadslov beviljat 23 augusti 1911. Anm: Därefter har tydligen något strulat till sig. Omfattande brevväxling vittnar därom.

1912-03-12
Byggnadsfirman M Hansson anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd att få fullfölja byggnadsarbetena.

1912-07-02
Byggmästare H Hansson anhåller vördsamt hos Stockholms stads byggnadsnämnd om tillstånd att i enlighet med bifogade förändrade ritningar få uppföra nybyggnad å tomten Nr 3 kv Kadetten å Norrmalm. Anhållan avslås 24 juli 1912 Anm: Av befintliga handlingar kan utläsas att byggnadslov beviljats, dels 23 augusti 1911 och dels 13 december 1911. En fullständig kartläggning av de olika turerna är svår att göra eftersom vissa handlingar saknas.

1932-06-07
Byggmästare David Larsson anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd om tillstånd att utföra ändringsarbeten för insättning av två elektriska personhissar i egendomen kv Kadetten Nr 3 Karlbergsvägen 87 – 87A. Anhållan bifalles 15 juni 1932 och slutbesiktningsbevis utfärdat 21 september 1932.

1934-04-19
Byggmästare David Larsson anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd om tillstånd att utföra gångbro mellan gat- och gårdshusen. Anhållan bifalles 11 april 1934. Anm: Efter diverse turer slutbesiktigas gångbron 10 oktober 1934.

1934-04-17
Byggmästare Dacid Larsson anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd om tillstånd att vidtaga ändringsarbeten för vindsvåningen. Anhållan bifalles 2 maj 1934 och slutbesiktning sker 10 oktober 1934. Anm: Ombyggnaden avser troligen lägenhet nr 6. Se även 1940-06-08.

1935-08-27
A Gruvell (fullmakt av David Larsson) anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd att få utföra förändring inom fastigheten i och för indragning av värme och varmvatten. Enligt besiktningsutlåtande 9 september 1935 avser ansökan: inreda pannrum i gathusets källare mura ny pannskorsten i gathusets gårdsfasad inreda gemensamma badrum för fastighetens hyresgäster i gat- och gårdshusens källare. Till ansökningen tillstyrkes bifall 11 september 1935, men med vissa förbehåll.

1935-11-21
A Gruvell anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd att enligt bifogad ändrad ritning få inreda pann- och badrum inom egendomen Nr 3 Kadetten med adess Karlbergsvägen 87 å Vasastaden. Anhållan bifalles 27 november 1935 och slutbesiktning sker 2 maj 1936.

1940-06-08
David Larsson anhåller hos Stockholms stads byggnadsnämnd om byggnadslov för ombyggnad av bostadslägenhet 6 tr i gathuset. Bygglov erhållet 12 juni 1940 och slutbesiktning sker 9 oktober 1940. Anm: Ombyggnaden avser troligen lägenhet nr 17. Se även 1934-04-17.

1979-06-06
Evidentia AB ansöker hos Byggnadsnämnden i Stockholms kommun om tillstånd att utföra ombyggnad av gat- och gårdshus för bostadsändamål. Byggnadslovsbyrån tillstyrker bifall till ansökningen 15 oktober 1979. Slutbesiktningsbevis utfärdat 22 december 1983, men med vissa anmärkningar om uteblivna åtgärder. Anm: Oklart om anmärkningarna har beaktats.