Andrahandsuthyrning

Föreningen godkänner andrahandsuthyrnig under 6 – 12 månader förutsatt att det finns giltiga skäl:

  • Ålder eller sjukdom. Om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd.
  • Längre utlandsvistelse. För studier eller arbete.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Ifylld ansökan om andrahandsuthyrning skickas till styrelsen på brfkadetten3@gmail.com, vänligen ange skäl till andrahandsuthyrningen. Hantering kan ta upp till fyra veckor, beroende på när nästa styrelsemöte är planerat då hanteringen protokollförs.

Vid andrahandsuthyrningar tar föreningen tar ut en avgift på tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet.